Search form

Nenged-ulaula 5:11

11Ketà ne neandek nevenar ke langun ne menge mibperetiyaya ki Hisus abpeg dut te langun ne nekerineg dut te ini ne ned-ulaula.