Search form

Nenged-ulaula 5:2

2ugaid ne ruen duma dut te elehà ne intahak din ki Sapira ne warà din ipayag su kiyug ded dema dut te esawa rin. Ne ini se nesamà imbehey rin dut te menge kedserihan se egkahi te ini en imbe ke langun ne elehà din.