Search form

Nenged-ulaula 7:13

13Ne ketà te ikeruwa ne kebpekependiyà dan te inged ne Ihiptu ne impayag ni Jose te sikandin ke suled dan wey merineg ini dema dut te datù, tembù be netuenan din en ke endei ini se menge suled ni Jose.