Search form

Nenged-ulaula 8:35

35Ketà ne midlalag si Felipe, ne igenat te arà ne nekesurat ne Lalag te Eleteala ne nevasa dut te meama ne impesabut en ni Felipe kandin ke Meupiya ne Tudtul mekeatag ki Hisus.