Search form

Nenged-ulaula 9:22

22Ne ini se kebpesabut ni Saulo mekeatag ki Hisus ne mid-iseg se kevaher din te kebpekepehimbenar dut te menge etew. Ne mepayag nevenar ke tuus ketà te impesabut din te si Hisus ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen te langun. Tembù be ini se menge Hudiyanen ne kayi te Demasku ne warà mekekahikahi.