Search form

Nenged-ulaula 9:32

Mibpendiyà si Pedro te inged ne Lida wey Hupa

32Mibeyaan ni Pedro ke merakel ne menge inged, ne senge hewii ketà ne mibpendiyà sikandin te inged ne Lida su ebpenumbelayan din ke menge edurumaruma ki Hisus ne ed-ubpà ketà.