Search form

Nenged-ulaula 9:36

36Na riyà te inged ne Hupa ne ruen meritan ne ed-ingaranan ki Tabita ne mibperetiyaya ki Hisus. (Ne ini se ngaran din dut te kinehiyan te Gerisiyanen ne si Dorcas su iyan din meana ne “selareng”.) Ne layun din ed-ul-ulaa ke meupiya, ne edtavang dut te menge ayuayu.