Search form

Juan 1:32

32Ne mibpenudtul pà maa si Juan mekeatag ki Hisus te, “Nekita ku ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne midragid te melepati ne riyà ebpuun te langit ne mibpehunrerenà diyà te kandin, ne warà din ewai.”