Search form

Juan 1:33

33“Ne warà ku pà lavew metueni te sikandin en bes iya ke midsuhù te Eleteala,” ke si Juan, “ugaid ne ke Eleteala ne midsuhù kedì te ebunyag te wayig ne ingkahi rin kedì te, ‘Embiya egkekita nu en arà se Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne ebpehunrerenà diyà te etew ne kenà din ed-ewaan, ne egketuenan nu be imbe te sikandin ke ebpembunyag ibpepevayà dut te kedlumun te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà diyà te menge etew ne mibperetiyaya.’