Search form

Juan 1:41

41Arà dà ne mid-awà en sikandin se ebpemengà ki Simon ke suled din. Nekita rin dà ne migkahi te, “Netuen dey en ke ed-ingaranan te Mesiyas.” (Seveka ne ngaran ini ni Hisu Kristu, ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen din.)