Search form

Juan 10:11

11“Siak ke meupiya ne tumetuganur,” ke si Hisus, “su andam a ne ebpebpatey apey kenà mekeiri ini se menge bilibili ku.