Search form

Juan 10:13

13Iyan kebpelahuy rut te edsukayan dà ne ebantey su kenà tidtu ne tumetuganur, ne warà kegkenuhun din ketà te menge bilibili.