Search form

Juan 10:14-15

14-15“Siaken,” ke si Hisus, “ke meupiya ne tumetuganur ne ke menge etew ne iring te menge bilibili ku. Netuenan ku ke Amey ku, ne netuenan a rin dema. Ne iring ded dema kayi te menge bilibili ku ne eduma kedì su egkekilala ku sikandan ne egkekilala a ran dema, ne andam a ne ebpebpatey te selidig kandan. 16Ruen pà ruma ne menge bilibili ku,” ke si Hisus “ne warà pà kayi te lusud te tudilan. Ed-ewiten ku ve sikandan kayi te tudilan ini ne ebpemineg dan kedì, ne egkevaluy ran ne senge luyuran dà ne seveka rà dema se tumetuganur kandan su siaken dà.