Search form

Juan 10:16

16Ruen pà ruma ne menge bilibili ku,” ke si Hisus “ne warà pà kayi te lusud te tudilan. Ed-ewiten ku ve sikandan kayi te tudilan ini ne ebpemineg dan kedì, ne egkevaluy ran ne senge luyuran dà ne seveka rà dema se tumetuganur kandan su siaken dà.