Search form

Juan 11:38

Ke Kinevanew ni Hisus ki Lasaru

38Ne mibmeraat en maa ke nanam ni Hisus te kegkeyru rin ketà te nekeuvey en sikandin dut te leveng. Ini se leveng ne riyà te surung, ne ruen dekelà ne batu ne in-alang dut te humawan.