Search form

Juan 11:41

41Ketà ne midlilid dan en ke batu ne in-alang ne midlingakà en si Hisus diyà te langit se ebpengeningeni te, “Dekelà se kegkereyù ku keykew, Amey ku, su ebpeminehen nu ini se ebuyuen ku.