Search form

Juan 12:42

42Misan iring ketà se lalag ni Isayas ne ruen ded lavew merakel ne menge egkeunutan te Hudiyanen ne mibperetiyaya ki Hisus. Ugaid ne warà dan mebpepayag su neandek dan dut te menge Peresiyu ke ibpeawà dan na kenà dan ebpekelusud dut te baley ne ebpengedian te menge Hudiyanen te penduan dan.