Search form

Juan 12:8

8Su ke menge ayuayu ne lelayun kew red ebpemekeduma ne egketevangan niyu sikandan, ugaid ne siak ne kenà ad meuhet kayi te keniyu.”