Search form

Juan 13:8

8Ke si Pedro te, “Kenà egkepakey ne iyan ka ebpenlùlù te paa ku!”

Ne migkahi si Hisus te, “Embiya kenà ku edlùluan ke paa nu, ne kenà ke en ruma dut te edumdumaan ku.”