Search form

Juan 14:22

22Migkahi en si Hudas (kenà si Hudas ne anak ni Simon Iskeriyuti) te, “Kerenan, ne meambe ke kayi ke rà ebpepayag te kenami ne kenà ka diyà ebpepayag dut te menge etew ne warà medtelimà keykew?”