Search form

Juan 15:14

14Ne sikiyu ke menge sepakat ku embiya edtumanen niyu ini se menge suhù ku keniyu.