Search form

Juan 15:22

22Embiya warà a mebpengkayi te ampew te dunya,” ke si Hisus, “te ebpayag dut te lalag ku kandan, ne warà igkeisuhat kandan te salà. Ugaid ne geina te impayag ku en ini kandan ne warà en liwahì dan.