Search form

Juan 16

1“Langun kayi ne migkahi ku keniyu,” ke si Hisus, “su apey kew kenà edsuwey kedì ketà te hewii ne egked-ulaula ini. 2Su ke menge etew ne mid-engkenà kedì ne ebpeawà keniyu rut te baley ne ebpengedian te menge Hudiyanen te penduan dan. Uya, su egkeuma ke hewii ne ke etew ne ed-imatey keniyu ne iyan din kunaan ke netuman din ke kiyug te Eleteala. 3Iring ketà se ed-ul-ulaan dan keniyu su warà dan metueni ke Amey ku ne Eleteala wey warà a ran dema metueni. 4Ugaid ne egkehiyen ku ve ini keniyu neraan,” ke si Hisus, “su embiya egked-ulaula en ini ne egketenuran niyu te ingkekahi ku en keniyu. Ini ne warà ku kehiya keniyu te aney en,” ke si Hisus, “su geina te ebpemekeduma kiyu pà.”

Ke Helevek Dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà

5“Ugaid ne guntaan te ed-ulì ad diyà te Amey ku ke midsuhù kedì, ne warà senge etew rà keniyu ne mid-insà kediey te, ‘Endei ka ebpesinaru?’ 6Guntaan te migkehiyan ku sikiyu, ne egkemutuwan kew en. 7Sebenarbenar ini se egkehiyen ku keniyu,” ke si Hisus, “iyan pà meupiya ne egkeewaan ku sikiyu, su embiya kenà ne kenà ebpengkayi se Edtavang keniyu. Ugaid ne embiya egenat ad ne ibpepengkayi ku sikandin kayi te keniyu. 8Ne ketà te kebpekeuma rin ne ibpesabut din dut te menge etew kayi te ampew te dunya ke ulaula ne meraat, ne ibpesabut din dema ke ulaula ne metidtu wey ibpesabut din dema mekeatag te kedusa te Eleteala te menge etew ne warà mebperetiyaya kandin. 9Ibpesabut din kandan te meraat ke ulaula ran su warà dan mebperetiyaya kediey,” ke si Hisus. 10“Ibpesabut din kandan ke ulaula ne metidtu su ketà te ked-ulì ku diyà te Amey ku ne egketuenan dan se netuman ku en ke langun ne insuhù din kediey, ne id-anew ad nikiyu te mata. 11Ne ibpesabut din dema ke kedusai kandan te Eleteala su neisuhat en te kukuman si Setanas ke datù te pekaid ke unuten dan te egkunterà te Eleteala.”

12“Merakel pà perem,” ke si Hisus, “se egkehiyen ku keniyu, ugaid ne kenà niyu pà egketegkad. 13Ugaid ne ketà te kebpekeuma dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà kayi te keniyu, ne sikandin en ke ebpetuntul keniyu te langun ne benar. Ne ini se ibpesabut din ne kenà kayi rà te kandin ne itungan, ugaid ne iyan din ibpesabut ne endei rà ke nerineg din diyà te Amey ku ne Eleteala. Ne ibpesabut din ded lavew keniyu ke egked-ulaula ne ebpelingguma,” ke si Hisus. 14“Ne ebentuhen a rin su ibpesabut din ke menge lalag ku keniyu wey ke ulaula ku. 15Langun ne riyà te Amey ku ne kediey red dema, tembù be migkahi ku keniyu ne ibpesabut din keniyu ini se menge lalag ku su ke lalag te Amey ku ne kedì ded dema ne lalag.”

Ke Egkemutu ne Iyan Din Egkeveluyan ne Kehelawan

16“Kenè en utew meuhet ne id-anew a niyu te mata, ugaid ne iseg-iseg ne egkekita a niyu red,” ke si Hisus.

17Duen edumdumaan din ne mibpein-inseey te, “Engkey se meana kayi te migkahi rin te, ‘Kenè en utew meuhet ne id-anew a niyu te mata, ne iseg-iseg ne egkekita a niyu red.’ Ne migkahi pà maa sikandin te, ‘Su ed-ulì ad diyà te Amey ku.’ ” 18Ne mibpein-inseey ran maan te, “Engkey ve vuwa ini se kinekahi rin te ‘kenà utew meuhet’? Kenà tew egkesebutan ayan.”

19Netuenan ni Hisus te ruen id-insà dan kandin ne migkahi en sikandin te, “Geina ne migkahi a te, ‘Kenè en utew meuhet ne id-anew a niyu te mata, ne iseg-iseg ne egkekita a niyu red.’ Maa, ini ve arà se ibpein-inseey niyu? 20Sebenarvenar ini se egkehiyen ku, ebpekesinehew kew kayi te egketemanan ku, ugaid ne ke menge etew ne ed-engkenà kediey ne egkehalew ran. Ne misan egkemutu kew, ne iyan din egkeveluyan ne egkehalew kew. 21Iring ded dema te meritan ne ebpelelesut en te ked-anak din su neuma en ke kegkerasey rin. Ugaid ne embiya nekehemew en ke vatà, ne egkelipatan din en ke mesakit su nehalew sikandin dut te behu pà ne in-anak din. 22Ne iring kew re be rema ketà su guntaani ne egkemutu kew, ugaid ne ebpekidbalak e red maa keniyu ne egkehalew kew nevenar, ne warà misan entei ne ebpekeawà kayi te kehelawan niyu.

23“Embiya egkeuma en arà se hewii,” ke si Hisus, “ne warà en kemeyidan te ebuyù kew kediey. Sebenarvenar ini se egkehiyen ku te misan engkey se ebuyuen niyu riyà te Amey ku, embiya sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey ne ibehey rin keniyu. 24Taman guntaani ne warà kew pà mibuyù diyà te kandin sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey. Buyù kew en kandin sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey, na egketelimà niyu se rekelà ne kehelawan niyu.”

Netalew ni Hisus Ke Datù te Pekaid ne Egkamal Kayi te Ampew te Dunya

25“Ini se impesabut ku keniyu ne ralan te sempità,” ke si Hisus. “Ugaid ne ruen hewii ne egkeuma ne kenà ad ebpenempità su iyan ku kebpekidlalag keniyu mekeatag te Amey ku ne metidtu rà ne lalag. 26Embiya egkeuma en arà se hewii ne iyan kew en buyù riyà te Amey ku su sabap te kebperetiyaya niyu kediey, su kenà en siaken se ebuyù keniyu diyà te Amey ku. 27Su igkelimù kew nevenar te Amey ku ne Eleteala geina te igkelimù a niyu sabap geina te mibperetiyaya kew te riyan a ebpuun te kandin. 28Uya,” ke si Hisus, “diyan a mebpuun te Amey ku su mibpengkayi a te ampew te dunya, ne guntaani ne ed-ewaan ku en ini se dunya su ed-ulì ad diyà te Amey ku.”

29Ketà ne migkahi ke edumdumaan ni Hisus te, “Kenà en sempità se lalag nu kenami guntaani su metidtu rà ke lalag nu guntaani. 30Netuenan dey en te netuenan nu ke langun, su misan ke menge insà ne warà pà ingkeinsà keykew ne netuenan nu. Tembù be mibperetiyaya key en te riyà ka ebpuun te Eleteala.”

31Ne migkahi si Hisus kandan te, “Maa, mibperetiyaya kew en be guntaani? 32Mehaan en egkeuma ke hewii ne egurunsuwey kew su ed-ulì kew riyà te ed-ubpaan niyu, ne egkeewaan a niyu en. Ugaid ne misan egkeewaan a niyu en ne kenà ma sebseveka ku rà, su iyan ku ruma ne ke Amey ku ne Eleteala.

33“Langun kayi ne migkahi ku keniyu,” ke si Hisus, “su apey ebmelintad ke hinawa niyu te kebpekidseveka niyu kediey. Su kayi te ampew te dunya ne edresayen kew te menge etew ne ed-engkenà kediey. Ugaid ne misan iring ketà ne kenà niyu ebpilaya ke hinawa niyu, su netalew ku en ke datù te pekaid ne migkamal kayi te ampew te dunya!”