Search form

Juan 16:12

12“Merakel pà perem,” ke si Hisus, “se egkehiyen ku keniyu, ugaid ne kenà niyu pà egketegkad.