Search form

Juan 17:5

5Na guntaani, Amà, te ed-ulì ad diyà te etuvangan nu ne iulì nu en kediey ke raman ku ne kenà egkeseupama iring dut te aney en ne raman ku te riyan e pà te keykew te warà pà limbaha ini se dunya.