Search form

Juan 18:1

Ke Kedsigkem Ki Hisus

(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53)

1Guna su nekeipus si Hisus te ebpengeningeni ne mid-awà en sikandin abpeg dut te edumdumaan din, ne mid-apet dan te beuhan ne ed-ingaranan te Kidrun. Su ruen pemulaan dutun ne mibpemulaan te menge kayu ne ketà dan be midseruk.