Search form

Juan 18:10

10Nekita rà ni Simon Pedro se iring ketà ne mid-ulavut din ke sundang din ne midtibas din en ke sugsuhuen dut te pinekebmepurù te terebpelengesa, ne nesamping en ke kewanan ne telinga rin. Ini se edsugsuhuen ne ed-ingaranan ki Malco.