Search form

Juan 18:15

Imparew ni Pedro te Teleduma Ran ki Hisus

(Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:55-57)

15Guna su neewit dan en si Hisus, ne midteltelukun en si Simon Pedro wey senge etew pà ne edumdumaan ni Hisus. Ini se senge etew ne edumdumaan ni Hisus ne andang ne nekilala dut te keunutan te terebpelengesa, ne ketà be ne nekeruma sikandin ki Hisus te edlusud diyà te lamalama rut te valey te keunutan te terebpelengesa.