Search form

Juan 19:4

4Ne midlihawang en manen si Pilatu riyà te menge etew ne migkahi te, “Ibpelihawang ku en maa sikandin kayi te keniyu su apey niyu metueni te warà iya netuen ku ne kewagib ne idselaa kandin.”