Search form

Juan 19:41

41Ne diyà te uvey te midlensangan ki Hisus ne ruen pemulaan te menge kayu. Ne ketà ne ruen leveng ne edlevengan, ugaid ne warà pà melevengi.