Search form

Juan 20:19

Mibpekitakita si Hisus dut te Menge Edumdumaan Din

(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49)

19Ne ketà te hewii te Akad te merukilem en ne nevurun en ke menge edumdumaan ni Hisus diyà te senge baley, ne mibpemintù dan su egkeandek dan dut te menge egkeunutan te Hudiyanen. Ne netetau ran te kayi en mekeitindeg si Hisus te teliwarà dan. Ke sikandin te, “Na, mebmelilintad ke hinawa niyu!”