Search form

Juan 20:23

23“Embiya ebpeseharen niyu ke menge salà te etew ne egkepesehad ini, ugaid ne embiya kenà niyu ebpeseharen ke menge salà din ne kenà dema ini egkepesehad.”