Search form

Juan 21:17

17Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Simon, sikuna ini ke anak ni Juan, maa igkelimù a nu?”

Nerineg dà ni Pedro ne nemutu se hinawa rin su iketelu en ini te kedsulit ni Hisus te ed-insà kandin ke ruen limù din. Arà be ne migkahi en sikandin te, “Netuenan nu ke langun, Kerenan, ne netuenan nu en se igkelimù ku sikuna!”

Migkahi en si Hisus te, “Tugenura nu ini se menge etew ku ne iring te menge bilibili ku.