Search form

Juan 21:23

23Ketà ne nekeeneb ke tudtul dut te langun ne eduma ki Hisus te kenà en ebpatey ini se senge etew rut te edumdumaan din. Ugaid ne kenà ma arà ke migkahi ni Hisus se kenè en ebpatey su iyan din migkahi te, “Embiya iyan ku egkesuatan se biviyag pà sikandin taman ketà te kedlived ku kayi te ampew te dunya, ne maa engkey ve se keykew ketà?”