Search form

Juan 21:7

7Nekita ran ini ne migkehiyan en dut te edumdumaan ni Hisus ne igkelimù din si Pedro te, “Sikandin ayan ke Kerenan tew!” Guna su nerineg ni Pedro te si Hisus bes arà ne ingkeseluub din maa ke kumbalà din (su mibpenluung ma sikandin) ne midlumbuk en sikandin diyà te wayig se ebpeebpet diyà te ki Hisus.