Search form

Juan 21:8

8Ne mid-untud te avang ke menge ruma rin se ebpeketundug kandin ne eguyud dut te biyala ran ne nekeutel te merakel ne serà. Ne kenà dan utew meriyù dut te tebtevasan te wayig su warà dà buwa mebmehatus ne meyterù.