Search form

Juan 3:13

13Su warà pà duma ne nekependiyà te langit liyu rà dut te sikandin arà ne riyà ebpuun te langit ne mibpepengkayi ne Impeanak te Menusiyà.