Search form

Juan 5:18

18Nerineg den dà ke migkahi ni Hisus, ne neisab dan se ebpemengà te ralan te ked-imetayi ki Hisus su nekerimpas sikandin dut te penduan ne egkahi te kenà egkapakey ne egelevek dut te Andew ne Id-imeley, ne ikeruwa rin ne mibpekidrepeng sikandin te Eleteala su migkahi rin se Eleteala ke Amey rin.