Search form

Juan 5:19

Ke Umur ne Warà Edtemanan Din ne Riyà Ebpuun te Anak te Eleteala

19Ketà ne migkahi si Hisus kandan te, “Sebenarvenar ini se egkehiyen ku te siak ke Anak te Eleteala ne warà egkeveelan ku te kediey rà ne kiyug. Iyan dà ebeelan ku ne arà se nekita ku riyà te ulaula te Amey ku, su ini se ebeelan din ne iyan dema se edumaan ku.