Search form

Juan 5:36

36“Ugaid ne ruen mevaher pà dut te kedtitihus ni Juan mekeatag kedì. Ini se helevek ne imbehey kedì dut te Amey ku ne Eleteala, ne ini se ebpesabut keniyu te siak ke midsuhù din kayi.