Search form

Juan 6:16

Mid-ipanew si Hisus diyà te Divavew te Wayig

(Mateo 14:22-26; Marcos 6:45-52)

16Guna su meapun en, riyà en midtupang ke menge edumdumaan din te beyvey te ranew.