Search form

Juan 6:26

26Midtavak si Hisus te, “Sebenarvenar ini se egkehiyen ku, ebpemengà kew kedì su nekekaan kew te pan ne nengevulung kew, ugaid ne warà kew mekesabut ke engkey se meana kayi te mekegeyip ne ed-ul-ulaan ku.