Search form

Juan 6:27

27Kenà niyu iyan pegelepi ke egkeenen kayi te ampew te dunya su edsahad dà. Ugaid,” ke si Hisus, “ne iyan benar ne pegelepi niyu ke egkeenen ne ebpekevehey te umur ne warà edtemanan din. Ini se egkeenen ne siaken ke Impeanak te Menusiyà ke ebehey keniyu, su ruen gehem ku ne imbehey kedì te Amey ku ne Eleteala.”