Search form

Juan 7

Mibpendiyà si Hisus te Kevurunan

1Guna su nekeipus si Hisus te kebpenurù din ne midlauglaug en sikandin kayi te menge inged lusud te Geliliya. Kenà sikandin egkiyug ne ebpendiyà te lusud te inged ne Hudiya su ruen ketà menge egkeunutan te Hudiyanen ne egkiyug ne ed-imatey kandin. 2Ne mehaan en dema ketà egketuman ke kevurunan te menge Hudiyanen ne ed-ingeranan te Pista te Menge Sabung. 3Tembù be migkehiyan si Hisus dut te menge ari rin te, “Iyan tumù ne awà ka kayi ne telavuk ka te kevurunan diyà te inged ne Hudiya su apey mekekita ke menge etew ne eduma keykew te mekegeyip ne ed-ul-ulaan nu. 4Su warà etew ne ed-eles te ed-ul-ulaan din embiya egkiyug sikandin ne egkevantug. Geina te ed-ul-ulaan nu ini se mekegeyip ne iyan tumù ne ibpekita nu riyà te langun ne menge etew.” 5(Migkahi ini rut te menge ari ni Hisus su misan sikandan ne kenà dan ebperetiyaya kandin.)

6Midtavak si Hisus kandan te, “Warà pà mekeuma ke dait ne hewii te kebpayag ku rut te ed-ul-ulaan ku. Ugaid ne sikiyu, ne piya engkey ne hewii ne neked-iring dà diyà te keniyu. 7Su kenà ma egkeepes keniyu ke menge etew ne egkunterà te Eleteala, ugaid ne egkeepes dan kedì su layun a edsawey kandan dut te meraat ne ulaula ran. 8Una kew en pendiyà te kevurunan,” ke si Hisus “su warà pà mekeuma ke dait ne hewii te kebpayag ku rut te menge ulaula ku.” 9Arà dà ke migkahi ni Hisus ne mibpelintetahak en sikandin kayi te Geliliya.

10Guna su mid-ipanew en ke menge ari ni Hisus ne edtelavuk dut te kevurunan ne midtundug ded dema sikandin, ugaid ne ed-eles-eles dà sikandin. 11Ne ketà te pista, ne mibpemengà si Hisus dut te menge egkeunutan te Hudiyanen. “Endei en be sikandin?” ke sikandan.

12Duen merakel ne ebpevutbutehey mekeatag kandin ketà te menge etew ne nevurun. Ruen egkahi te, “Si Hisus ne meupiya ne etew.” Ne ruen ruma pà ne egkahi te, “Kenà, su ibpesuwey rin ke menge etew.” 13Ne geina te egkeandek dan dut te menge egkeunutan te Hudiyanen ne kenà dan utew ibperineg te menge ruma ran ke kedlalag dan.

14Guna su edluukanan en ke kevurunan ne mibpendiyan en si Hisus te Nekebpuru ne Valey te Eleteala su ebpenurù dut te menge etew. 15Ne ruen ketà menge egkeunutan te Hudiyanen ne midtelavuk ne nengeinuinu ran. “Endei ebpuun ini se ketau rin” ke sikandan “su warà ma sikandin mekepengadì?”

16Nerineg ni Hisus ke migkahi ran ne migkahi en kandan te, “Ini se ibpenurù ku ne kenà kayi ebpuun te ketau ku su riyà ebpuun te Eleteala ne midsuhù kedì. 17Ke etew ne egkiyug ne edtuman te kiyug te Eleteala ne egketuenan din ke penurù ku ke embiya egenat te Eleteala etawa kayi rà dèduen te hinawa ku. 18Su ke etew ne ebpenurù te kandin dà dèduen ne hinawa, ne ebpemengà dà te kegkevantug din. Ugaid ne ke etew ne iyan din ebpemengaan se kegkevantug dut te midsuhù kandin, ne egkeserihan ke lalag din su kenà tarù ini se ibpenurù din. 19Maa, kenà ke apù niyu rengan ne si Moises,” ke si Hisus “ke mibehey keniyu te menge penduan? Ugaid ne netuenan ku te warà seveka rà keniyu ne midtuman dut te penduan din. Ne meambe ke egkiyug kew ne ed-imatey kediey?”

20“Ed-em-emungan ke ves buwa te vusew!” ke se menge etew. “Su enta ma se egkiyug ne ed-imatey keykew?”

21Ne migkahi si Hisus te, “Duen seveka ne mid-ulaula ku ne mekegeyip ne langun niyu ne nengeselekawan su ketà te Hewii ne Id-imeley. 22Ruen seveka ne penduan ne intahak ni Moises dengan ne insuhù din keniyu te ed-etus te behu pà ne in-anak embiya meama (asal kenà diyà dà ebpuun te ki Moises ini se betasan niyu ne ed-etus su raan en ini ne betasan te keep-epuan niyu), ne ed-etus kew misan ketà te Hewii ne Id-imeley. 23Ne embiya egkepakey ne ed-etusan se meama te Hewii ne Id-imeley su apey egketuman ke penduan ni Moises, ne meambe ke egkeepes kew kedì ketà te neulian ku te kinebawì ku arà se meama ne ederaru dut te Hewii ne Id-imeley? 24Kenà kew ed-isuhat te kukuman te kayi rà te egkekita niyu, ugaid ne ed-isuhat kew te kukuman te ibpeunsad dut te benar.”

Mid-insà ke Menge Etew diyà te Kevurunan ke Embiya si Hisus ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen Din

25Duen menge etew ketà te inged ne Hirusalim ne nekerineg dut te migkahi ni Hisus ne migkahi te, “Engkey, kenà ini iya ke etew ne ebpemengaan dut te menge egkeunutan te Hudiyanen su ed-imetayan dan? 26Intengi niyu ma se ebpenurù ded sikandin kayi te merakel ne etew. Kema ke benar ded buwa ne netuenan dut te menge egkeunutan tew te sikandin iya ke nekahi ne Impasad te Eleteala ne Ebperetuen din, su warà peengkera sikandin se ebpenurù. 27Ugaid ne ini se kebpekeuma rut te Impasad te Eleteala ne Ebperetuen din, ne warà kun egketau ke endei ebpuun sikandin, ugaid ne ini ne netuenan tew red ke mibpuunan din.”

28Gewii ni Hisus te ebpenurù diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala ne nerineg din arà se lalag dan ne migkahi sikandin te impekerahing din te, “Kunaan niyu ke nekilala a niyu wey netuenan niyu ke endei a ebpuun, ugaid ne idtarem ku keniyu te warà a mibpengkayi te kediey rà ne kiyug su iyan midsuhù kedì ne ke Eleteala ne benar, ugaid ne warà niyu metueni ke entei sikandin. 29Ugaid ne netuenan ku mulà sikandin su riyan a ebpuun te kandin, ne iyan dema sikandin se midsuhù kedì.”

30Ne edsigkemen dan en perem si Hisus ketà, ugaid ne warà neketikà ne egawed kandin su warà pà ma mekeuma ke intail ne hewii te Eleteala te kegkesigkem kandin. 31Merakel se mibperetiyaya te sikandin en ke nekahi ne Ebperetuen ne Impasad te Eleteala, ke sikandan te, “Ini en iya ke egkepenareng tew ne Edatù su warà en ebpekelawan dut te menge mekegeyip ne ed-ul-ulaan din.”

32Nerineg te menge Peresiyu ke menge etew ne ebpebutbutehey mekeatag ki Hisus ne tembù be sikandan wey ke menge mepurù te terebpelengesa se midsuhù te menge gurudyà dut te Nekebpuru ne Valey te Eleteala te ibpesigkem si Hisus.

33Migkahi si Hisus te, “Kenà utew meuhet ne ed-ewaan ku sikiyu su ed-ulì ad diyà te midsuhù kedì. 34Ne ebpemengà kew kedì, ugaid ne kenà a niyu egketuen su kenà kew ma ebpekependiyà te ebpesineruwan ku.”

35Ketà ne mibpein-inseey ke menge egkeunutan te Hudiyanen te, “Endei ve buwa ebpesinaru sikandin se kenà tew egketuen? Ebpendiyà buwa sikandin te inged te menge etew ne kenà Hudiyanen ke mid-ulian te menge ruma tew ne Hudiyanen, su ebpenurù sikandin te menge etew ne kenà Hudiyanen. 36Su meambe,” ke se menge egkeunutan te Hudiyanen, “ke nekahi rin se, ‘Ebpemengà kew kedì, ugaid ne kenà a niyu egketuen.’ Ne nekahi rin pà se, ‘Kenà kew ebpekependiyà te ebpesineruwan ku.’ Engkey ve buwa se meana rut te nekahi rin?”

In-upama ni Hisus te Sikandin ke Puunan te Wayig ne Edtudà ne Ebpekevehey te Umur ne Warà Edtemanan Din

37Ketà te mewri ne hewii te pista, su arà ke pinekerekelà ne hewii te menge Hudiyanen te kedtanud dan, ne mid-itindeg en si Hisus ne pinekerahing din se egkahi te, “Ke etew ne ebpekeinum ne mebpengkayi te kedì ne med-inum. 38Su embiya ed-inum en sikandin kayi te kedì,” ke si Hisus, “ne iring dut te impesurat ne Lalag te Eleteala ne egkahi te, ‘Ke etew ne mibperetiyaya kediey,’ embiya idsempità ta, ‘ne riyà ebpuun te hinawa rin ne ruen wayig ne edtudà ne ebpekevehey te umur ne warà edtemanan din.’” 39(Ini se impesabut ni Hisus mekeatag dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne mehaan en ebpekeubpà diyà te menge etew ne ebperetiyaya kandin. Ugaid ne ketà ne hewii ne warà pà ingkevehey ni Hisus ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne ibpeubpà din kandan su warà pà nevanew si Hisus dut te Amey rin ne Eleteala te kebpekeulì din diyà te langit te kedeyù kandin te Amey rin.)

40Guna su nerineg dut te merakel ne etew ne nevurun ketà ne ruen migkahi te, “Ini en iya ke ebpelambas te Lalag te Eleteala ke ebpenerengen tew.”

41Ne ruen duma ne migkahi te, “Sikandin en iya ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen din.”

Ugaid ne ruen ruma pà ne migkahi te, “Kenà, su kenà diyà ebpuun te lusud te inged ne Geliliya ke Ebperetuen te Eleteala. 42Su impesabut te insurat ne Lalag te Eleteala te ini se Impasad din ne Ebperetuen ne kayi ebpuun dut te inenakan ni David ne riyà kun id-anak te inged ne Bitlihim ke inged dengan ni Dabid.” 43Ketà be ne warà meseveka ke itungan dut te menge etew mekeatag ki Hisus. 44Duen ketà egkiyug en ne edsigkem ki Hisus, ugaid ne warà ebpeketikà ne egawed kandin.

Warà Mibperetiyaya ki Hisus ke Menge Egkeunutan te Hudiyanen

45Guna su mid-ulì en ke menge gurudyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala ne mid-insaan dan en dut te menge mepurù te terebpelengesa wey ke menge Peresiyu te, “Meambe ke warà niyu meewit sikandin kayi?”

46Ne midtavak ke menge gurudyà te, “Iyan dey warà kedsigkema kandin ne warà key pà mekerineg te etew ne ebpasal iring ketà te kebpasal din.”

47Ne migkehiyan dan en maa dut te menge Peresiyu te, “Maa, sikiyu ves dema ne nelimbungan din en? 48Maa, ruen misan seveka kayi te sikami ne egkeunutan te Hudiyanen ne ebperetiyaya kandin, abpeg te menge Peresiyu? Warà en iya! 49Ini se merakel ne etew ne miduma en kandin ne warà dan mekesabut dut te penduan ni Moises ne intahak keytew, ne igkeantug dan diyà te apuy nerakà.”

50Ne dutun si Nikudimu ke senge etew ne Peresiyu ne mibpekidlalag ki Hisus se migkahi te, 51“Kayi te penduan tew ne kenà egkepakey ne ebpedselaan ke etew ke kenà ibpepinuu pà te kukuman su ebpenginsaan pà sikandin.”

52-53“Meambe,” ke se menge ruma rin, “ebpeninindeg ka kandin su riyà ka rema ebpuun te inged ne Geliliya? Besaa nu ke impesurat ne Lalag te Eleteala ne ketà nu egketueni te warà ebpelambas te Lalag te Eleteala ne egemew riyà te lusud te inged ne Geliliya.”