Search form

Juan 8

Ke Meritan

[ 1Neipus ketà ne mibpengulien ke langun ne menge etew, ugaid ne si Hisus ne midtekereg sikandin diyà te buvungan ne ed-ingaranan te Ulivu. 2Guna su nepawè en ne mibpaneypaney si Hisus se edlived kayi te Nekebpuru ne Valey te Eleteala. Miburun maa ke langun ne menge etew kayi te kandin, ne mibpinuu en sikandin se ebpenurù kandan. 3Ketà ne ruen menge meyterù te penduan wey menge Peresiyu se mibpengkayi te ki Hisus su mid-ewit dan ini se meritan ne nehumangan ne midlangkadlangkad te esawa rin, ne impeitindeg dan ke meritan kayi te etuvangan te menge etew. 4“Meyterù,” ke se menge etew ne mid-ewit te meritan, “nesempenan dey ini se meritan ne midlangkadlangkad te esawa rin. 5Kayi te penduan ni Moises ne edumaan tew, embiya ruen etew ne iring kayi ne edrumbahen te vatu taman te ebpatey. Na, engkey en be se keykew ne kegkukum kayi te meritan ini?” 6Iring ketà se migkahi ran ki Hisus su ebpemengaan dan se ralan te id-isuhat dan ne kewagib dut te idtavak din.

Ugaid ne midungkug si Hisus ne midsurat te terù din kayi te tanà. 7Gewii ran te ed-insà ki Hisus ne midtenggak en sikandin se egkahi te, “Embiya ruen keniyan te keniyu ne warà mekevaal te meraat ne ulaula ne iyan med-una medtimbag kandin te vatu.” 8Nekahi rin dà arà ne midungkug en maa sikandin ne midsurat kayi te tanà.

9Ne nerineg den dà arà se intavak ni Hisus ne mid-awà dan en te idseveka te egenat dut te lukes taman te iyan dà nesamà si Hisus wey ke meritan ne ed-it-itindeg kayi te etuvangan din. 10Ne midtenggak en maa si Hisus se egkahi te, “Na, Bayi, endei embe sikandan? Maa, warà embe seveka kandan ne nesamà ne ed-isuhat keykew te kewagib?”

11“Warà en, Mama,” ke se meritan.

“Na,” ke si Hisus te, “siak dema ne warà id-isuhat ku keykew ne kewagib. Ulì ke en be ugaid ne kenà ke en maa baal te meraat ne ulaula.”]

Si Hisus ke Sulù ne Ebpekerayag te Itungan dut te Langun ne Menge Etew kayi te Ampew te Dunya

12Ne migkahi pà maa si Hisus diyà te menge etew te, “Siaken ke sulù ne ebpekerayag te itungan te langun ne menge etew kayi te ampew te dunya. Piya engkey ne eduma kedì ne kenà en ed-ipanew diyà te kerusireman su egkereyahan en ke itungan dan kayi te rayag te sulù ne ebehey te umur ne warà edtemanan din.”

13Guna su nerineg te menge Peresiyu ne migkahi ran te, “Sikuna red se edtitihus te keykew rà ne hinawa. Tembù be ini se migkahi nu ne kenà tidtu ne titihus ini.”

14Ne migkahi si Hisus kandan te, “Piya edtitihusan ku ke kedì ne hinawa ne egkedserihan niyu ke lalag ku ne benar. Su netuenan ku ke endei a ebpuun ne endei a ebpesinaru, ugaid ne sikiyu mulà ne kenà niyu egketuenan ke endei a ebpuun etawa ke endei a ebpesinaru. 15Embiya egkukum kew te ulaula te menge etew ne kenà egkedserihan se kegkukum niyu su kayi rà dèduen te kememenusiyai ne itungan, ugaid ne siaken ne kenà a egkukum te misan engkey en. 16Ugaid ne embiya egkukum a,” ke si Hisus pè maa, “ne egkeperetiyaya niyu ne benar su kenà siaken dà su deruwa rey rut te Amey ku ne Eleteala ne midsuhù kedì se egkukum. 17Su ruen nekesurat te penduan niyu ne egkahi te, ‘Embiya egkeseveka se bitiyara rut te deruwa ne etew ne edtitihus, ne benar se lalag dan.’ 18Edtitihusan ku ke kedì ne hinawa, ne ke Amey ku ne Eleteala ne midsuhù kedì se edtitihus dema mekeatag kedì.”

19Nerineg dà dut te menge Peresiyu ne migkahi ran en te, “Endei ma ke Amey nu?”

“Warà a niyu metueni ke entei a etawa ke Amey ku,” ke si Hisus. “Su embiya netuenan a nikiyu ne egketuenan niyu rema ke Amey ku.” 20Ini ke migkahi ni Hisus dut te kebpenurù din diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala uvey te edtehuan te ibehey te Eleteala. Ne warà midsigkem kandin su warà pà ma metuman ke hewii ne intail te Eleteala kandin.

21Ne migkahi pà maa si Hisus diyà te menge egkeunutan te Hudiyanen te, “Ed-ewaan ku en sikiyu ne ebpemengà kew kediey su apey kew ebpekepeliyu, ugaid ne kenà e ma nikiyu egketuen ne ebpematey kew red keniyan te salà niyu ne kenà egkepesahad. Su kenà kew ebpekependiyà te ebpesineruwan ku.”

22Ne mibpein-inseey ke menge unutan te Hudiyanen te, “Migkahi sikandin te, ‘Kenà kew ebpekependiyà te ebpesineruwan ku.’ Engkey se ibpesabut din, ed-ehet buwa sikandin?”

23Ne midtavak si Hisus te, “Sikiyu ne ini kew rà te ampew te dunya, ugaid ne siaken ne riyan a ebpuun te divavew. Uya, sikiyu ne kayi kew ebpuun te kelibutan, ugaid ne siaken ne diyan a ebpuun te langit. 24Tembù be intarem ku en keniyu,” ke si Hisus, “te ebpematey kew red keniyan te salà niyu ne kenà egkepesahad. Uya embiya kenà kew ebperetiyaya te siaken arà ke intarem ku keniyu ne riyà ebpuun te Eleteala ne ebpematey kew red keniyan te salà niyu ne kenà egkepesehad.”

25“Engkey ke ma iya?” ke se menge Peresiyu.

Ne midtavak si Hisus te, “Intarem ku en keniyu ke entei a igenat dut te aney en ne kebpenurù ku taman en gunteani. 26Merakel pà se igkekahi ku wey igkeisuhat ku mekeatag te menge ulaula niyu. Ugaid ne iyan ku rà ibpesabut te menusiyà ne endei rà ke nerineg ku rut te midsuhù kedì, ne egkedserihan nevenar sikandin.”

27Warà mekesabut ke menge Hudiyanen te migkahi rin mekeatag te Amey rin ne Eleteala. 28Ne geina te warà dan mesebuti ne migkahi en maa si Hisus te, “Ketà te hewii ne kedlensanga niyu ke Impeanak te Menusiyà diyà te pinebelevag ne kayu ne ketà niyu egkesebuti te siaken arà se intarem ku keniyu ne riyà ebpuun te Eleteala. Ne ketà ne egketuenan niyu rema te warà ebeelan ku te kedì dà ne hinawa, ugaid ne iyan ku rà igkahi ne endei rà ke ibpekahi kedì dut te Amey ku ne Eleteala. 29Ne ke Amey ku ne midsuhù kedì,” ke si Hisus, “ne eduma kedì. Kenà a rin ebpedtedayan su iyan ku rà edtumanen ke ebpekesuhat te hinawa rin.” 30Ne merakel dut te nekerineg te lalag ni Hisus se mibperetiyaya kandin.

Ke Menge Etew ne Ebaal te Meraat ne Egkeuripen te Salà

31Ne migkehiyan ni Hisus ke menge Hudiyanen ne mibperetiyaya en kandin te, “Embiya ibperayun niyu ke keduma niyu rut te menge penurù ku keniyu ne benar kew en ne edumdumaan ku. 32Ne egkesebutan niyu ke benar ne penurù mekeatag te Eleteala ne ketà puunan ne egkevelukasan kew.”

33Nerineg den dà ne migkahi ran en te, “Sikami ne menge inenakan ni Abraham ne warà key pà keenu meuripen te misan entei en. Ne meambe ke nekahi nu se egkevelukasan key?”

34“Sebenarvenar ini se egkehiyen ku keniyu,” ke si Hisus, “te misan entei ne ebaal te meraat ne egkeuripen te salà. 35Ini se uripen ne kenà ebpekeubpà ketà te baley te kerenan din taman te taman, ugaid ne ke tuney ne anak se ebpekeubpà ketà taman te taman. 36Geina te siak se Anak te Eleteala, ne embiya egkevelukasan ku en sikiyu ne kenà kew en egkepengunguripen. 37Netuenan ku,” ke si Hisus, “te inenakan kew ni Abraham, ugaid ne iyan niyu ebpemengaan se kebpatey ku su kenà kew ma ebpemineg te penurù ku keniyu. 38Iyan ku egkehiyen ne endei rà ke ibpekahi kedì dut te Amey ku, ugaid ne sikiyu ne iyan niyu ed-ul-ulaan ke netuenan niyu rut te amey niyu.”

39Ne migkahi ran te, “Iyan dey keep-epuan si Abraham.”

Ne migkahi si Hisus te, “Embiya ma benar kew ne inenakan ni Abraham, ne iyan niyu ma ebeelan ke mibeelan din dengan. 40Ugaid ne kenà ma ayan ke ulaula niyu su ebpemengà kew te ked-imatey niyu kedì misan iyan ku rà migkahi keniyu ke benar ne ibpekahi kedì dut te Amey ku ne Eleteala. Ne kenà be iring ketà ke ulaula ni Abraham dengan. 41Sikiyu, ne iyan niyu ebeelan ne endei rema ke mibeelan dut te amey niyu.”

Migkahi ran te kegkeepes dan te, “Kenà key ini menge anak dà te ingkehingey! Netuenan dey ke engkey se amey rey, su ke sebseveka ne Eleteala!”

42“Na,” ke si Hisus “embiya ke Eleteala iya maa ke amey niyu, ne igkelimù a nikiyu su diyan a mibpuun te kandin. Ne kenà kedì ne kiyug se kinepengkayi ku su sikandin ke midsuhù kedì. 43Meambe ke kenà niyu egkesebutan ke egkehiyen ku? Iyan iya se kenà kew egkiyug ne eduma te ibpenurù ku. 44Su ke datù ma te pekaid se amey niyu ne iyan niyu edumaan ke kandin ne kiyug. Terebunù sikandin te aney en, ne edsungkanger dut te benar su iyan dè ma nekepenù te bèbà din ne tarù. Embiya edlalag sikandin ne tarù su edumaan din ke kandin ne kiyug, su teruen ma sikandin ne apù sikandin te tarù. 45Ugaid ne sebenarvenar mulà ini se lalag ku,” ke si Hisus, “ne kenà kew ebperetiyaya kediey. 46Na, engkey keniyu se ebpeketitihus te ruen meraat ne ed-ul-ulaan ku? Warà! Ne embiya benar se lalag ku ne meambe ke kenà kew ebperetiyaya kedì? 47Arà se etew ne benar ne anak te Eleteala ne ebpemineg te menge lalag te Eleteala. Ugaid ne sikiyu ne kenà din menge anak, tembù kenà kew ebpemineg.”

Si Hisus wey si Abraham

48Ne midtavak ke menge Hudiyanen ki Hisus te, “Benar iya vuwa ke nekahi rey geina ne riyà ka ebpuun te inged ne Semeriya ne midsuukan ka te vusew.”

49“Warà a ini suuki te vusew,” ke si Hisus. “Su iyan ku ed-ul-ulaan ini ne pekinegan dut te Amey ku, ugaid ne ebpegkeyà kew kedì. 50Kenà ku iyan ebpenemaran ke kebantug kedì te menge etew, ugaid ne Eleteala se metau ne edtuganur te kegkevantug ku, wey sikandin se edtampil kedì. 51Sebenarvenar ne ini se idtarem ku keniyu te piya entei en se eduma te ibpenurù ku ne kenè en ebpatey.”

52“Na benar iya ne midsuukan ka te vusew,” ke se menge Hudiyanen. “Su misan si Abraham wey ke langun ne mibpelembas te Lalag te Eleteala rengan ne mibpematey ran ded ma. Ne meambe ke migkahi nu te, ‘Misan entei en ne eduma te penurù ku ne kenè en ebpatey?’ 53Ke keep-epuan dey ne si Abraham ne minatey en, ne engkey, muna ke pà bes kandin? Wey ke mibpemelambas te Lalag te Eleteala ne mibpematey ran ded lavew. Engkey ke ma te keykew ne kebpegpegitung?”

54Ne midtavak si Hisus te, “Embiya ebantug a te hinawa ku ne warà pantag din ke bentuhan ku. Ugaid ne iyan ebantug kedì ke Amey ku ne Eleteala, ke iyan egkehiyen niyu ne Eleteala niyu. 55Warà niyu metueni ke entei sikandin, ugaid ne siaken mulà ne netuenan ku sikandin,” ke si Hisus. “Embiya ve migkahi ku te warà ku metueni sikandin, ne teruen a iring keniyu. Ugaid ne netuenan ku nevenar sikandin ne edtumanen ku ke menge lalag din kediey. 56Nehalew si Abraham ke keep-epuan niyu rengan su netuenan din te ibpepengkayi a su ebpebaluy ne menusiyà, tembù be nehalew sikandin su ebpenerengen a rin.”

57Ne migkahi ke menge Hudiyanen te, “Engkey en se kinepekekita nu ki Abraham te warà pà melelima nepulù se rahun nu?”

58“Sebenarvenar ne ini se egkehiyen ku keniyu,” ke si Hisus, “te warà pà in-anak si Abraham ne raan ad.” 59Arà dà ne mibpurut en ke menge Hudiyanen te vatu su idrumbag dan ki Hisus, ugaid ne mibpeniyuksiyuk si Hisus ne mid-awà ketà te Nekebpuru ne Valey ne te Eleteala.