Search form

Juan 8:37

37Netuenan ku,” ke si Hisus, “te inenakan kew ni Abraham, ugaid ne iyan niyu ebpemengaan se kebpatey ku su kenà kew ma ebpemineg te penurù ku keniyu.