Search form

Juan 8:6

6Iring ketà se migkahi ran ki Hisus su ebpemengaan dan se ralan te id-isuhat dan ne kewagib dut te idtavak din.

Ugaid ne midungkug si Hisus ne midsurat te terù din kayi te tanà.