Search form

Lucas 1:57

Ke Kineanak Ki Juan Ke Ebpembunyag

57Neuma ke hewii ne mid-anak si Elisabet ne iyan din anak ne meama.