Search form

Lucas 11:32

32Uya, ketà te akir din ne hewii ne kedtimbang te Eleteala te menusiyà,” ke si Hisus, “ne ed-itindeg ini se menge etew ne riyà ebpuun te Niniva rengan su ed-isuhat keniyu te kewagib. Su sikandan mulà ne nerineg dan dà ke Lalag te Eleteala ne impesabut ni Jonas kandan ne nekedsendit dan ne mid-ewaan dan en ke meraat ne mid-ulaula ran. Ne guntaan ne ruen mepurù pà ki Jonas ne kayi te keniyu, ugaid ne kenà niyu edtelimaan ke penurù din ne kenà kew ebpedsendit te meraat ne ulaula niyu.”