Search form

Lucas 13:22

Ke Sempità ni Hisus Mekeatag te Menge Etew ne Egkiyug ne Edlusud Dut te Melihet ne Gumawan ne Ebpependiyà te Menge Etew ne Edetuan te Eleteala

(Mateo 7:13-14; 21:23)

22Nekeipus si Hisus ketà ne migenat en se ebpendiyà te Hirusalim, ne ketà te ked-ipanew rin ne mibpengawet-awet sikandin te menge inged su ebpenurù.